Financiële ruimte voor realistische ambities in de begroting van Gemeente Oud-Beijerland

Redactie Hoeksch Nieuws
7 Min Read

OZB-620x350OUD-BEIJERLAND – De agenda voor de raadsvergadering op dinsdag 10 november 2015 is kort en vermeldt ‘slechts’ één  onderwerp. Maar het is wel een onderwerp dat ertoe doet, namelijk de Begroting 2016-2019. In de achterliggende periode is hard gewerkt aan het opstellen van de begroting, de tweede van deze bestuursperiode. 

Op 10 november om 15.30 uur is het de beurt aan de gemeenteraad om het document te bespreken, te bediscussiëren, eventuele moties en amendementen in te dienen, erover te stemmen én uiteindelijk vast te stellen. Wethouder Piet van Leenen (financiën): “Het college van burgemeester en wethouders is blij een sluitende begroting te kunnen presenteren met ruimte voor ambities tegen een geringe eenmalige verhoging van de OZB.”

Basis

De personele samenstelling van het college van burgemeester en wethouders mag dan eerder dit jaar gewijzigd zijn, de Begroting 2016-2019 stoelt onverminderd op het collegeprogramma ‘Kijken naar kansen, kiezen met kennis’.

Overigens sluit de begroting naadloos aan bij de in 2013 in gang gezette financiële strategie. Dit betekent onder meer dat de trajecten waarbij keuzes zijn gemaakt voor besparingen op de bedrijfsvoering, versterking van de inkomsten en uit OBL kiest positie gewoon doorlopen.

Anders

De Begroting 2016-2019 heeft ten opzichte van voorgaande jaren een ‘gedaantewisseling’ ondergaan. Zo is het aantal pagina’s met een kleine honderd teruggebracht. Een dunnere begroting staat natuurlijk niet, zo benadrukt wethouder Piet van Leenen met grote stelligheid, voor een lager ambitieniveau of het ontbreken van nieuwe ontwikkelingen en/of plannen.

De nieuwe begroting beschrijft echter alleen de hoofdlijnen van beleid en de concrete maatregelen die voor 2016 op de planning staan. In tegenstelling tot eerdere begrotingen zoeken we dit keer dus tevergeefs naar (uitvoering van) lopende zaken en regulier uitvoerend werk.

Wethouder Van Leenen: “Het voordeel is dat we ons hierdoor – meer dan anders – kunnen focussen op inhoud en op de dingen die er werkelijk toe doen.”

Digitaal
Bovenstaande is niet de enige verandering. Want voor de eerste keer in de Oud-Beijerlandse geschiedenis verschijnt de begroting niet in gedrukte vorm, maar als digitale versie. Gemakkelijk in te zien en te raadplegen via www.oud-beijerland.nl  Dit past niet alleen prima in het huidige digitale tijdsgewricht, maar levert ook nog eens een besparing op aan papier en drukkosten.

Daarnaast lanceert Oud-Beijerland na de bespreking en vaststelling van de begroting de begrotingsapp(licatie). Via deze app kunnen inwoners/belangstellenden eenvoudig en  snel op hun iPad, tablet of smartfoon door de begroting ‘scrollen’. “Het spreekt voor zich dat ik daar buitengewoon trots op ben”, aldus de wethouder.

Initiatievenfonds

Nieuw is ook het initiatievenfonds dat voor 2016 met een bedrag van € 100.000,- onderdeel is van de begroting. Dit sluit naadloos aan bij de (veranderende) rol van de gemeente in relatie tot de eigen kracht van de Oud-Beijerlandse samenleving. Een samenleving die steeds meer vanuit eigen initiatief wil werken (bijvoorbeeld het speeltuintje aan de A.W. Lipsstraat, dat door en voor de bewoners tot stand is gekomen) en een overheid die niet meer op alle terreinen van de samenleving een bepalende rol hoeft te vervullen (bijvoorbeeld kinderboerderij De Boezemvriend, waar voor de exploitatie een samenwerkingspartner gezocht wordt).

Met een beroep op en een bijdrage uit het initiatievenfonds, waardoor de gemeente wat meer op afstand komt te staan, wordt ook de betrokkenheid van de lokale samenleving in hoge mate vergroot.

Kortom, onder het motto ‘versterken en verbinden van de eigen kracht in de samenleving’ stimuleert de gemeente initiatieven en motiveert inwoners en overige partijen om de eigen krachten en talenten te benutten. Uiteraard zonder daarbij voorbij te gaan aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Want… waar de eigen kracht afneemt, neemt de rol van de gemeente toe. “Kortom, wij leveren maatwerk”, zo vat Van Leenen kernachtig samen.

Financiën

De huidige financiële positie van Oud-Beijerland is zeker niet vanzelfsprekend. Vooral als we daarbij ook nog in ogenschouw nemen dat de laatste jaren in financieel opzicht niet bepaald de gemakkelijkste waren. Het is vooral te danken aan het gevoerde financiële beleid en de in 2013 gestarte lange termijn (lees: tot en met 2025) financiële strategie. Daarvan is wethouder Piet van Leenen stellig overtuigd. Deze strategie mondde uit in een aantal trajecten, namelijk efficiency in de bedrijfsvoering (opbrengst 1,8 miljoen euro), OBL kiest positie en inkomstenverhogende maatregelen. Van Leenen: “Zonder dit had onze financiële positie er heel wat minder rooskleurig uitgezien. Zeker weten.”

Toekomst

Uiteraard beschikt ook de Oud-Beijerlandse portefeuillehouder financiën niet over een glazen bol, maar waagt zich desondanks wel aan een – zij het voorzichtige – financiële toekomstvoorspelling. Van Leenen: “Als we kijken naar onze begroting, zien op de landelijke tekenen van economisch herstel en letten op de toename van de Rijksuitgaven (omdat deze uitgaven gekoppeld zijn aan het Gemeentefonds betekent dit op termijn ook een hogere uitkering voor de gemeenten) dan zie ik licht gloren aan het eind van de tunnel, waarin wij ons al geruime tijd bevinden”.

Het is vanwege dit positieve vergezicht, de breed gedragen wens om de begroting op een doelmatig ambitieniveau te houden én de (toekomstige) mogelijkheid tot het heffen van precariorechten op ondergrondse kabels en leidingen om de inkomstenpositie van de gemeente te versterken, dat het college een geringe eenmalige verhoging van de OZB voorstelt. Hierdoor kunnen de leefbaarheid in het dorp, de vitalisering van het centrum en een zorgvuldige uitvoering van de gedecentraliseerde overheidstaken, waaronder de Wmo en het jeugdbeleid, een prominente plaats krijgen.

Raadsvergadering

De begroting wordt door de gemeenteraad op dinsdag 10 november besproken en vastgesteld. De vergadering is openbaar en begint om 15.30 uur in het gemeentehuis.

Globaal ziet de begrotingsbehandeling er als volgt uit:

  • • 1e termijn – alle fracties hebben tien minuten spreektijd;
  • • Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders;
  • • Schorsing;
  • • Bijdragen/reacties van de fracties in 2e termijn;
  • • Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders;
  • • Besluitvorming.

De begroting is  te zien op www.oud-beijerland.nl


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.
error: Deze inhoud is beveiligd tegen kopiëren