Hoeksche Waard maakt afspraken over sociale huur

0
1411
Foto: Drone4Business

HOEKSCHE WAARD – Vandaag ondertekenden HW Wonen, het Platform Huurdersverenigingen HW en de vijf gemeenten de gezamenlijke afspraken over de sociale huursector in de Hoeksche Waard. Deze zogenaamde prestatieafspraken vloeien voort uit de Regionale Woonvisie Hoeksche Waard en beschrijven welke bijdragen de partijen leveren aan de benodigde voorraad betaalbare en geschikte woningen in de regio.

Om een goede basis te hebben voor een gesprek over de benodigde hoeveelheid en kwaliteit van de woningen, hebben HW Wonen en de gemeenten in gezamenlijkheid een woningmarktanalyse voor de gehele Hoeksche Waard laten uitvoeren. In dit onderzoek komt onder andere naar voren dat de behoefte aan sociale huurwoningen de komende jaren afneemt. Dit is een gevolg van het ingezette Rijksbeleid; niet iedereen die graag in een sociale huurwoning  zou willen wonen komt daar nog voor in aanmerking. Hierdoor neemt het zogenaamde scheef wonen af en zijn er straks minder huurwoningen nodig. Piet van Leenen, wethouder Oud-Beijerland en regionaal portefeuillehouder Wonen geeft aan wat dit betekent voor de afspraken met de woningcorporatie: “ Waar we in het verleden vooral in gesprek gingen over het toevoegen van woningen aan de sociale voorraad, kijken we nu vooral naar de kwaliteit van de woning. Zo hebben we goede afspraken gemaakt over de geschiktheid van woningen  voor senioren. Is de woningvoorraad geschikt voor ouderen die te maken krijgen met afnemende mobiliteit en een toenemende vraag naar zorg? Met andere woorden: kunnen onze inwoners zelfstandig blijven wonen als ze ouder worden? Een zeer relevante vraag in een regio waarin het aantal huishoudens van 75+ de komende jaren verdubbelt.”

Campagne bewustwording zelfstandig wonen
Om de bewustwording rondom zelfstandig wonen te bevorderen, lanceren de gemeenten in 2017 een campagne waarbij bewoners een advies kunnen krijgen over de toekomstbestendigheid van hun woning. Ook HW Wonen sluit bij deze campagne aan en maakt een inventarisatie van de geschiktheid van haar voorraad en bekijkt welke maatregelen zij moet treffen. Ten aanzien van nieuwbouw zijn bovendien aanvullende afspraken gemaakt over de eisen waaraan een woning moet voldoen nu ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Ben Pluimer, directeur-bestuurder van HW Wonen: “Met een verdubbeling van het aantal huishoudens van 75+ zien wij ook dat onze samenstelling van huurders de komende jaren zal veranderen.  Er ligt voor ons dus een grote verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende woningen waar ook senioren op hogere leeftijd nog uit de voeten kunnen. Wij bezitten gelukkig al relatief veel woningen die geschikt zijn voor senioren, maar er wonen ook nog steeds senioren in woningen die minder geschikt zijn. Een deel van die groep zal vroeg of laat moeten doorverhuizen naar een geschikte woning. Samen met de gemeenten in de Hoeksche Waard geven we hier een juiste invulling aan in de campagne rondom bewustwording van het zelfstandig wonen op oudere leeftijd. Om de verhuisbeweging van niet-geschikte naar geschikte woningen te stimuleren, werken we aan een verhuisregeling voor 70+-ers die beperkingen ervaren in hun huidige woning.

Aandacht voor betaalbaarheid sociale huurwoningen


Het Platform Huurdersverenigingen HW was intensief betrokken bij de totstandkoming van de afspraken en juicht deze ontwikkelingen toe. Daarnaast is men vooral blij dat er afspraken zijn gemaakt over het thema betaalbaarheid. Dick Groeneweg, voorzitter: “Als spreekbuis van de huurders hebben wij altijd de aandacht gevestigd op de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. Ik ben erg blij dat er straks in samenwerking met diverse partijen een aanpak komt voor preventie van financiële problemen waarbij HW Wonen ook zal kijken naar wat zij kunnen bijdragen aan een goede oplossing voor huurders die in de knel dreigen te komen. Daarnaast blijft het voor ons een belangrijk aandachtspunt of er voldoende woningen aangeboden worden in de lagere huurprijsklassen. Daar blijven we de komende maanden over in gesprek als we de uitkomsten van Woningmarktanalyse verder uitwerken met elkaar.”

De prestatieafspraken zijn te downloaden op http://www.sohw.org/beleidsterreinen/ruimte-wonen/


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.