Uiteenlopende standpunten in toekomstige verkeersontsluiting Klaaswaal

Redactie Hoeksch Nieuws
3 Min Read
Foto Archief

Verkeerssituatie KlaaswaalKLAASWAAL – Uit de verschillende gesprekken die de gemeente Cromstrijen de afgelopen weken voerde met belanghebbenden komen uiteenlopende standpunten naar voren. Deze standpunten gericht op de toekomstige verkeersontsluiting in Klaaswaal wijken zo veel van elkaar af dat de gemeente de tijd nog niet rijp vindt om een definitieve keuze te maken.

Korte terugblik

Eind maart was het onderzoeksrapport gericht op de aanvullende studie naar een verkorte bypass dan wel verkorte randweg gereed. De volgende stap was het voeren van  verschillende gesprekken met belanghebbenden om te komen tot een zorgvuldig afgewogen besluit. De afgelopen periode voerden wij deze gesprekken. Heel globaal samengevat is er op dit moment sprake van een drietal standpunten/adviezen:

  • Overgaan tot aanleg van de verkorte randweg in de 60 km/uur variant;
  • Overgaan tot aanleg van de verkorte bypass in de 60 km/uur variant;
  • Overgaan tot upgraden van de Molendijk in plaats van een verkorte bypass of randweg;
  • Overgaan tot uitvoeren van een milieueffectrapportage om alle maatregelen inzichtelijk te maken en tegen elkaar af te wegen. Deze rapportage brengt tevens helderheid in de noodzaak van een nieuwe Zuid-Noord verbinding die door steeds meer overheden gewenst wordt in het kader van het dichtslibben van de A29.

7 juli informatieavond bewoners en belangstellenden

Tijdens de gesprekken constateerden wij bij alle gesprekspartners een constructieve houding, iedereen gaf aan graag betrokken te willen zijn bij het proces. Daarom organiseren wij op 7 juli 2016 een informatieavond voor bewoners en belangstellenden. Deze avond start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze avond lichten wij de uitkomsten van de gesprekken, de conclusies en de vervolgaanpak toe.

Instemming waterschap en provincie

Zoals ook in onze eerdere berichten was te lezen, is het bij de overleggen met provincie en waterschap van belang of zij in kunnen stemmen met de ontwikkeling. Alle onderzochte varianten sluiten namelijk aan op wegen die in eigendom van provincie en waterschap zijn. Het geplande overleg met het waterschap ging niet door, waardoor wij nu in juli het gesprek voeren.

Raadsvoorstel

De commissie Ruimtelijke en Beheerszaken (RBZ) behandelt op 21 juni een voorstel waarin zij worden voorgesteld kennis te nemen van het uitgevoerde onderzoek, de uitkomsten van de overleggen tot nu toe en de vervolgaanpak. Vervolgens wordt dit voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad voor behandeling op 5 juli. Dit voorstel met bijlagen kunt u vinden op de gemeentelijke website 


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.