Integriteitsonderzoek aangevraagd naar handelen gemeente Binnenmaas Burgemeester Borgdorff

1141
Het gemeentehuis van Binnenmaas wordt naast een servicepunt ook de plek waar de ambtenaren voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard zich zullen vestigen.

Gemeentehuis-Binnenmaas5.cropresize.1Binnenmaas – CDA-raadslid Baars heeft samen met zijn vrouw een onderzoek aangevraagd bij de commissaris van de Koning de heer Smit, naar de integriteit van het handelen van burgemeester Borgdorff.

Baars beschikt over meerdere signalen van vermoedens van bestuurlijke integriteitsschendingen door de burgemeester, die direct verantwoordelijk is voor het integriteitsbeleid binnen de gemeente.

Het betreft hier:

  • de schending van de geheimhoudingsplicht aangaande stukken en gesprekken uit een mediation die heeft plaatsgevonden tussen de gemeente Binnenmaas, de familie Baars en hun buren;
  • het opnemen van een aantal zeer schadelijke onjuiste beweringen en onwaarheden ten aanzien van raadslid Baars in een officieel gemeentelijk document, dat openbaar is gemaakt;
  • het bewust onvolledig en onjuist informeren van de gemeenteraad door een brief te publiceren waarop geen wederhoor is gepleegd en waarin het college zelfstandig beweert dat Baars zijn afspraken niet nakomt, een bewering die later door het Capra rapport onderuit wordt gehaald;
  • het als voorzitter van het presidium van de gemeenteraad weigeren en belemmeren van een onafhankelijk integriteitsonderzoek naar een raadslid.

Bovengenoemde mogelijke integriteitsschendingen zijn ontstaan in het proces rondom de vergunningsverlening en mediation inzake de aanbouw. Deze mogelijke integriteitsschendingen zijn al in januari van dit jaar door Baars in de CDA-fractie aan de orde gesteld.

De vragen die Baars daarover binnen de fractie stelde leidde er reeds toe dat de ook bij deze zaak betrokken wethouder van Etten dreigde op te stappen. Hierop werd door de CDA-fractie op Baars grote druk uitgeoefend om “deze zaak klein te houden” en te accepteren dat deze zaak in de doofpot zou worden gestopt ter bescherming van de betrokken CDA-burgemeester en de CDA-wethouder.

Dat door de onjuiste en onvolledige informatieverstrekking van het college van B&W  publiekelijk grote schade zou worden aangericht aan de reputatie van Baars en zijn gezin moest Baars volgens fractievoorzitter Peter van Loo maar op de koop toe nemen, alles in het belang van het CDA. Toen Baars dit weigerde heeft Van Loo Baars op 7 februari al gevraagd zijn raadszetel ter beschikking te stellen en dreigde hij hem uit de fractie te zetten, dit nog voordat er enig onderzoek naar de integriteit had plaatsgevonden.

Onder aansturing van burgemeester Borgdorff heeft deze zaak geleid tot een integriteitsonderzoek naar het handelen van de heer Baars als raadslid. Op grond van dit onderzoek is geconcludeerd dat de heer Baars zich niet heeft schuldig gemaakt aan een integriteitsschending en geen misbruik heeft gemaakt van zijn positie als raadslid.

Verder worden er over het handelen van Baars op basis van één geïnterviewde gemeenteambtenaar een aantal subjectieve waardeoordelen uitgesproken die later door een ter zake kundige architect worden ontkracht in een bijlage bij het rapport.

Ten aanzien van de subjectieve waardeoordelen in het rapport is het belangrijk te vermelden dat het onderzoek is uitgevoerd door Capra advocaten, een onderzoeksbureau dat niet onafhankelijk is. Dit advocatenkantoor heeft meerdere andere opdrachten voor de gemeente Binnenmaas uitgevoerd.

Als gekozen raadslid heeft de heer Baars aan het presidium van de gemeenteraad, met de burgemeester als voorzitter, gevraagd om dit onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau hetgeen tot drie maal toe is geweigerd. Dit is in strijd met het rechtsbeginsel dat een gekozen volksvertegenwoordiger recht heeft op een onafhankelijk onderzoek indien en voor zover de integriteit van betreffende persoon ter discussie wordt gesteld.

De rol van de burgemeester als voorzitter van het presidium en van de raad wekt in deze de schijn van belangenverstrengeling en misbruik van positie, dit mede vanwege het feit dat burgemeester Borgdorff als initiator van de mediation en als voorzitter van het college van B&W, dat de vergunning heeft verstrekt, volledig was betrokken als belanghebbende in deze zaak.

Verder werd ook het verzoek van Baars om de rol van het college mee te nemen in het integriteitsonderzoek niet ingewilligd, ondanks het feit dat ook de buren de integriteit van de betrokken wethouder van Etten ter discussie hadden gesteld.

Het aankaarten van de mogelijke schending van de integriteit door het college wordt door de CDA-fractie uiteraard niet in dank afgenomen met een CDA-wethouder en CDA-burgemeester die nauw bij deze zaak zijn betrokken. Echter daar waar bestuurlijke integriteit hoog op de agenda staat mogen we volgens Baars onze ogen niet sluiten waar het onze eigen CDA bestuurders betreft.

Dit is volgens Baars de reden dat de CDA-fractie op een ongekend harde manier een bericht richting de pers heeft gestuurd waarin de CDA-fractie meldt, blijkbaar met de instemming van in ieder geval een deel van het CDA bestuur, dat Baars geen deel meer kan uitmaken van de CDA-fractie. Dit besluit is met name onder aanvoering van Peter van Loo genomen, nog voordat het onderzoeksrapport met Baars is besproken en zonder enige overleg met de leden van CDA Binnenmaas.

De afgelopen weken heeft de familie Baars enorm veel ondersteunende reacties gehad van zowel mensen binnen als buiten het CDA die de handelswijze van de CDA-fractie volledig afkeuren en zelfs termen als “schandalig” en “misselijkmakend” in de mond nemen. Juist van een Christelijke partij, waar de menselijke maat bovenaan zou moeten staan, hadden de mensen anders verwacht.

Wat het raadslidmaatschap betreft beraadt Baars zich op de nieuwe situatie en zal pas een beslissing nemen na de CDA-ledenvergadering over deze zaak. Voorlopig zal Baars zijn functie als raadslid voor het CDA blijven uitvoeren en de CDA-kiezers en het CDA-programma blijven vertegenwoordigen.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.