Kaders voor milieuonderzoek windmolens Korendijk aan het Spui

Redactie Hoeksch Nieuws
5 Min Read

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KORENDIJK – Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Advies reikwijdte en detailniveau voor windlocatie Spui in gemeente Korendijk vastgesteld. Dit is het definitieve kader voor het uit te voeren milieuonderzoek (MER) voor het Provinciaal inpassingsplan en alle benodigde vergunningen en ontheffingen voor het realiseren van windenergie.

Naar aanleiding van de inspraakreacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r. heeft de provincie het milieuonderzoek uitgebreid. Er wordt meer aandacht besteed aan de locatieafweging en hinder door geluid en slagschaduw. Parallel aan het milieuonderzoek is de provincie gestart met participatie-gesprekken met belanghebbenden in een klankbordgroep en met bewoners.

De opzet van het milieuonderzoek – de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau – heeft ter inzage gelegen van 8 januari tot en met 4 februari 2015. De provincie ontving in totaal 58 zienswijzen, waarvan 1 door 617 (van 318 verschillende adressen) en 1 door 39 volwassenen is medeondertekend, en 6 reacties van andere overheden. Het vastgestelde Advies reikwijdte en detailniveau omvat de beantwoording van de ontvangen inspraakreacties (Nota van Beantwoording) en het advies van de Commissie voor de m.e.r.. Het advies van de Commissie voor de m.e.r. is daarbij volledig overgenomen.

Wijzigingen milieuonderzoek door inspraakreacties

De inspraakreacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r. hebben geleid tot aanpassingen van het milieuonderzoek (MER). Zo zal er in het MER meer aandacht zijn voor de vergelijking en onderbouwing van mogelijke locaties.

Gedeputeerde Han Weber: “Met deze processtap voert de provincie de afspraken met het Rijk om in Zuid-Holland 735,5 megawatt windenergie te realiseren uit. Ik begrijp dat de komst van windmolens voor direct omwonenden impact kan hebben. Een zorgvuldig proces en een zorgvuldige locatieafweging is daarom erg belangrijk. ”

De door de gemeente Korendijk en insprekers aangedragen alternatieve locaties binnen de gemeentegrens van Korendijk worden in de locatievergelijking meegenomen. De beoordelingscriteria van locaties worden uitgebreider beschreven. Doel van het milieuonderzoek is toetsen of windenergie op de voorgenomen locatie aan het Spui realiseerbaar is. Deze vergelijking van mogelijke locaties resulteert in één of meerdere voorkeurslocatie(s) waar de windenergieopgave gerealiseerd kan worden.

Milieueffecten en hinder

Het milieuonderzoek beschrijft de te verwachten milieueffecten en hinder. Aspecten die de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden, zoals geluid en slagschaduw, worden uitgebreid getoetst en beschreven. Het milieuonderzoek bevat straks ook inrichtingsalternatieven voor de voorkeurslocatie(s): opstelling van en aantal windturbines op basis van realistische windturbines. Per alternatief worden de te verwachten milieueffecten en hinder onderzocht en beschreven. Het project Swaneblake wordt als een mogelijk scenario beschouwd bij de uitwerking van de inrichtingsalternatieven op locatie Spui.

Gelijktijdig: besluitvorming en participatieproces

In veel zienswijzen hebben bewoners zorgen geuit over participatie, compensatie en communicatie. Het milieuonderzoek bevat straks dus zowel voorkeurslocatie(s) als inrichtingsvarianten. Omdat de locatiekeuze, de inrichting en vergunningen deel uitmaken van hetzelfde gelijktijdige besluitvormingsproces vindt de provincie, in overleg met initiatiefnemer Klein Piershil B.V., het van belang nu ook te starten met het participatieproces . De provincie heeft een onafhankelijk procesbegeleider gevraagd om gesprekken met omwonenden en belanghebbenden te organiseren en te leiden. Dit participatieproces is enerzijds gericht op betrokkenheid bij het proces (meedenken en delen van zorgen bij de keuzes en inrichting van het windpark) en anderzijds op financiële participatie. Afspraken landen in een participatieplan dat onderdeel wordt van een te sluiten anterieure overeenkomst (over kosten en baten) tussen provincie en de initiatiefnemer.

Uitgebreide beantwoording

Veel inspraakreacties op de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau gaan over onderwerpen die strikt genomen geen betrekking hebben op de reikwijdte en het detailniveau van het milieuonderzoek. Ze gaan bijvoorbeeld in op de voorgeschiedenis van de locatie, nut en noodzaak van windenergie, vermeende schade en financiële haalbaarheid en de aanlegfase. Gelet op de complexe voorgeschiedenis rond de beoogde locatie is in de Nota van Beantwoording uitgebreid op deze onderwerpen ingegaan.

Planning

Het ontwerp-milieuonderzoek, het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp-ontheffingen en vergunningen zijn in het najaar gereed. Gedurende 6 weken is er gelegenheid hierop zienswijzen te geven.

Dit is een bericht van de Provincie Zuid Holland


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.