Positief resultaat Jaarrekening 2015 gemeente Binnenmaas

252

Schermafbeelding 2016-07-04 om 18.26.37BINNENMAAS – Op 7 juli wordt in de gemeenteraad van Binnenmaas de Jaarrekening 2015 besproken. Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 893.000. Een deel van dit overschot, € 135.000, wordt aangewend voor een aantal beleidsonderdelen binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het restant wordt gestort in de algemene reserve. Binnenmaas staat er financieel dus goed voor.

Wethouder Henk van Etten die financiën in zijn portefeuille heeft, is blij met het resultaat: ‘Binnenmaas kent nog steeds een gezonde financiële positie. 2015 was best een spannend jaar. Als gemeenten stonden we voor de invoering van drie grote decentralisaties in het sociaal domein. We kregen van het Rijk nieuwe taken op het gebied van de begeleiding in de Wmo, de jeugdhulp en de Participatiewet. Dit bracht ook financiële onzekerheden met zich mee. Die hebben we gelukkig met een solide beleid goed het hoofd kunnen bieden.’

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over wat de gemeente in 2015 heeft bereikt en de bijbehorende financiën. Naast de invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein is ook hard gewerkt aan andere doelstellingen uit het collegeprogramma ‘Verder bouwen aan Binnenmaas 2.0’. Zo zijn er flinke stappen gezet met de realisatie van de plannen in het Dorpshart van Mijnsheerenland en ’t Koetsveld in Westmaas. Beide plannen zijn van groot belang voor het behoud van de leefbaarheid in deze dorpen.
Ook is een pilot gestart om jongeren een tegemoetkoming in de contributie te geven om zo het lidmaatschap van verenigingen te bevorderen, zijn in meerdere dorpen buurtpreventieteams van start gegaan en hebben kinderen uit de doelgroep het programma voor voor- en vroegschoolse educatie doorlopen waardoor zij een betere aansluiting hebben op het basisonderwijs. Ook zijn in verschillende dorpen extra parkeerplaatsen aangelegd, is 5,5 kilometer aan beschoeiing vervangen en is bijvoorbeeld de Nassaulaan in Puttershoek Duurzaam Veilig ingericht. Dit zijn zomaar wat voorbeelden van zaken die gerealiseerd zijn in 2015.

De realisatie van de taakstellingen uit het collegeprogramma loopt op schema. Wethouder van Etten hierover: ‘Wat we met elkaar hebben afgesproken in het collegeprogramma wordt gehaald. Veel doelstellingen zijn bereikt en met de rest lopen we op schema. In Binnenmaas hebben we geen achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld riolering en groen en beperkt aan asfaltverhardingen. De verliezen bij de grondexploitaties stabiliseren na een paar moeilijke jaren. De betere economische ontwikkelingen zorgen voor minder ongunstige perspectieven. De eerste kavel op het bedrijventerrein Hoeksche Waard is bijvoorbeeld verkocht. We hebben een goede reservepositie en onze schuldpositie bevindt zich ruim onder de kritische norm. Dat wordt ook bevestigd door externe onderzoeken en kengetallen. Ik ben daar enorm blij mee. En nog het meest met het feit dat het ons is gelukt dit voor elkaar te krijgen en toch een lage lastendruk voor de inwoners te hebben. Al met al ben ik als wethouder financiën hier erg tevreden mee. Want voor die inwoners doen we het immers.’

De jaarstukken worden behandeld in de openbare vergadering van de gemeenteraad op 7 juli. De stukken zijn terug te vinden op www.binnenmaas.nl. In de gemeenterubriek in Het Kompas en op de website staat op 15 juli een infographic met in beeld weergegeven een samenvatting van de resultaten uit de Jaarrekening 2015.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.